Utdrag ur Finlands fiskerier utgiven 1869


N:o 101 Konung Gustaf I:s bref till Torneå socken - 1526    HTM-format

N:o 102 Öppet bref för Olof Henrikkson Niensalo å Seitsenkari ö i Torneå socken - 1554    HTM-format

N:o 103 Fullmacht för Hans Kopman at wara Laxe-Fougdte wedh Tornö, Kimi, Jio och Vhla Elfwer. Af Stockholm then 28 Octobris 1610.    HTM-format

N:o 104 Torneå elfs laxtaxelängd för år 1664    HTM-format

N:o 105 Konung Fredrik's bref den 12 Januari 1733 till baron Grundell, angående sammanslagning af kronofiskerierna uti färre af allmogen gemensamt begagnade fiske,    HTM-format

N:o 106 Landshöfding J. Funck's kungörelse den 23 Oktober 1759, innehållande vitesförbud emot ljustrande och hvarje annat sätt att fånga lax efter den 10 September inom Westerbottens län.    HTM-format

N:o 107 Konung Adolf Fredrik's bref till kam. coll. den 6 Mars 1765, angående fiskerierna i Torneå elf.    HTM-format

N:o 108 Konung Adolf Fredrik's bref till kam. colleg. den 4 Juli 1766, angående allmogens i Westerbotten vid riksdagen gjorda ansökning, att varda bibehållen vid sina af åldwe innehafda fiserier.    HTM-format

N:o 109 Kammar collegii skrifvelse den 5 Jan. 1767 till landshöfdingarne Göös och Malmerfeldt med kongl. brefvet den 3 Dec. 1766. (Cnf. B:o 16.)    HTM-format

N:o 110 Landshöfding Malmerfeldt's kungörelse den 18 April 1767, angående sättet för laxfiskets bedrifvande i Torneå elf.    HTM-format

N:o 111 Kammar collegii skrifvelse den 5 Jan. 1767 till landshöfdingarne Göös och Malmerfeldt med kongl. brefvet den 3 Dec. 1766. (Cnf. B:o 16.)    HTM-format

N:o 112 Konung Adolf Fredrik's resolution den 9 December 1769, angående fisket i Torneå elf.    HTM-format

N:o 113 Konung Adolf Fredrik's resolution den 24 Januari 1770, angående fiske i Torneå elf.    HTM-format

N:o 114 Kongl. Maj:ts skrifvelse till kam. collegium den 4 November 1772, angående Hevois patas nyttjande till sikfiske.    HTM-format

N:o 115 Kammar collegii utslag den 12 Januari 1784, angående sikfiske i Torneå elf.    HTM-format

N:o 116 Transsumt af rådsprotokollet för den 12 November 1784, rörande de besvär som anförts öfver nästföregående kam. collegii utsla.    HTM-format

N:o 117 Konung Gustaf III:s resolution den 29 November 1784, hvarigenom kam. collegii utslag den 12 Jan. 1784 fastställdes.    HTM-format

N:o 118 Kam. coll. kontrakt den 26 Febr. 1788, om laxfiskets i Torneå elf upplåtande på arrende åt kammarjunkaren de Besche.    HTM-format

N:o 119 Lagmansrättens dom den 15 Oktober 1789, angående strandfiske i Torneå elf    HTM-format

N:o 120 Förteckning öfver de byalag, som till och med år 1788 deltogo i Torneå elfs laxfiske.    HTM-format

N:o 121 Transsumt af Gränse-reglerings Traktaten emellan Kejsaren af Ryssland och Konungen af Sverige, afslutad i Torneå, den 8 (20) November 1810. Art. V. Det s.k. 100 årsarrendet som löpte och som beslutades 1791, fick gälla fram till 1891.    HTM-format

N:o 122 Landshöfding Ehrenstolpe's kingörelse den 21 Juli 1812, angående försäljning af brännvin vid laksfiskeställen m.m.    HTM-format

N:o 123 Landshöfding Ehrenstolpes resolution den 21 Juli 1812, innehållande förbud emot mockfiske i Torneå elf.    HTM-format

N:o 124 Landshöfding Pehr Ad, Ekorn's kungörelse den 2 Oktober 1815, angående fiske i Torne elf m.m.    HTM-format

N:o 125 Landshöfding Ehrenstolpe's kungörelse den 2 Oktober 1815, angående flötning af skogsprodukter i Torneå elf.    HTM-format

N:o 126 Landshöfding S. F. von Born's skrifvelse den 28 Juli 1819 till kronofogden Jac. Heickell.    HTM-format

N:o 127 Kgl. Maj:ts dom den 2 November 1826, angående strandfiske i Torneå elf.    HTM-format

N:o 128 Hans Kejserliga Majestäts nådiga utslag den 18 Juni 1831, angående olaga fiske i Torneå elf    HTM-format

N:o 129 Hans Kejserliga Majestäts nådiga utslag den 8 Juni 1831, angående olaga fiske i Torneå elf vid Meripudas på Saarilandet vid Hietanieni.    HTM-format

N:o 130 Hans Kejserliga Majestäts nådiga utslag den 24 Oktober 1848, angående olaga fiske i Torneå elf    HTM-format